Správa CHKO Jeseníky se dlouhodobě aktivně podílí na činnostech, které vedou k zachování a zlepšení přírodního prostředí. Naším cílem je také přírodu šetrně zpřístupňovat a přiblížit lidem.

To, jak se o CHKO Jeseníky pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2014 až 2023.

Návštěvnická infrastruktura

Samostatnou kapitolou práce ochrany přírody jsou opatření k regulaci návštěvnosti, které umožňují šetrný přístup turistů do krajiny. Jedná se především o instalace a opravy zábradlí, schodů, povalových chodníků a zábran, ale také naučných a informačních tabulí a naučných stezek. Důležitou činností je také udržování pruhového značení a státních znaků u chráněných území. Mezi nejvýznamnější akce patří opravy mostů a lávek na Bílé Opavě a povalových chodníků na Rejvíze.

Krajina CHKO Jeseníky.

Tůně a voda v krajině

Každá – byť dočasná – vodní plocha je důležitým zdrojem vody pro živočichy a okolo rostoucí vegetaci. Správa CHKO proto podporuje budování či údržbu a čištění tůní, zadržujících vodu v krajině. Tůně jsou důležité pro vývoj obojživelníků. Největší soustavy na podporu jejich populací jsme vybudovali v Karlově Studánce a Heřmanovicích. Desítky menší jednotlivých tůní jsou rozmístěny po celém CHKO a v jejich budování nepřestáváme.

Krajina CHKO Jeseníky.

Péče o louky

Tradičním opatřením je sečení druhově bohatých luk, kterých je v oblasti mnoho desítek hektarů. Jedná se především o louky na strmých svazích nebo podmáčené louky, které nebyly v minulosti poškozeny intenzifikací a umožnily tak přežití vzácných a chráněných druhů. Pro udržení jejich druhové rozmanitosti je třeba zajistit jejich posečení ve správných termínech. Terén obvykle vyžaduje ruční sečení kosou nebo křovinořezem, případně lehkou mechanizací.

Krajina CHKO Jeseníky.

Výsadby a péče o dřeviny

Jiným opatřením jsou dosadby dřevin přirozené druhové skladby v lesích a jejich ochrana proti zvěři, nejčastěji oplocenkami. Realizovány byly též výsadby stromořadí v zemědělské krajině. Hrazena je také arboristická péče o památné a staré nebo jinak významné stromy.

Krajina CHKO Jeseníky.

Podpora ohrožených druhů

Finance jsou také vynakládány na zajištění speciálních opatření na podporu ohrožených druhů, např. k zajištění zábran proti vstupu obojživelníků na silnice v době jejich jarní migrace k vodě, k instalaci hnízdních podložek pro čápy, vyvěšování budek pro sovy a netopýry nebo k ostraze a monitoringu hnízdišť sokola stěhovavého.

Krajina CHKO Jeseníky.

Pastva na horách

Aktuálním tématem je také obnova pasty ve vrcholových částech hor. Pokud vás zajímá kde všude v Jeseníkách se pase a jak to probíhá, dozvíte se to tady:

Obnova pastvy ve vrcholových částech hor​​​​​​​​​​​​​​

Krajina CHKO Jeseníky.

Borovice kleč

Samostatnou kapitolou zasluhující větší pozornost (a samostatnou stránku) je problematika vyřezávání kleče v Jeseníkách. Více o tomto tématu se dozvíte zde:

Problematika vyřezávání kleče v Jeseníkách

Krajina CHKO Jeseníky.

Stráž přírody

Na dodržování pravidel chování v chráněné krajinné oblasti – zejména těch nejcennějších částech – dohlíží Stráž přírody CHKO Jeseníky. Jejími členy jsou jak někteří zaměstnanci Správy CHKO, tak dobrovolníci. Základem činnosti jsou strážní služby, které probíhají zejména o víkendech a svátcích ve vybraných rezervacích. Strážci (vybavení služebním průkazem a odznakem) především informují a vysvětlují, mohou také udělovat pokuty. Strážci se také formou brigád podílejí na aktivní péči o jesenickou přírodu.

Krajina CHKO Jeseníky.