Chráněná krajinná oblast Jeseníky patří k největším CHKO v České republice. Rozkládá se při severovýchodní hranici České republiky ve východních sudetech a zaujímá téměř celé pohoří Hrubého Jeseníku. Tím nejcenějším v CHKO Jeseníky jsou zejména plochy vysokohorského bezlesí a na ně navazující smrkové pralesy. Jeseníky jsou jednou z nejlesnatějších CHKO a kromě smrkových pralesů stojí za pozornost i zachovalé fragmenty bučin. Mezi významné předměty ochrany patří také rašeliniště a horské potoky, louky, skalní útvary, vzácné druhy rostlin a živočichů, ale také architektura a člověkem harmonicky utvářená krajina. Pro větší ochranu těch nejcennějších kousků zdejší přírody bylo dosud vyhlášeno 32 přírodních rezervací a přírodních památek.

Na území CHKO Jeseníky je vymezeno 14 Evropsky významných lokalit (EVL). Dále je na většině území CHKO vymezena ptačí oblasti Jeseníky, ve které jsou předmětem ochrany chřástal polní a jeřábek lesní. Oblast překrývá Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky. Nachází se zde také několik vesnických památkových zón.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 740 km2 s cílem chránit přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější místa v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek.